Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập đối tác

Đặc tả hoa hồng liên kết

Forex trading terms for Insta.Standard accounts
Symbol Lot Spread Fee Buy-swap Sell-swap Partner's Commission
EUR/USD EUR 10 000 3 0 -0.81 -0.2 1.5-2
GBP/USD GBP 10 000 3 0 -0.69 -0.39 1.5-2
USD/JPY USD 10 000 3 0 -1.35 -2.25 1.5-2
USD/CHF USD 10 000 3 0 -0.07 -0.58 1.5-2
USD/CAD USD 10 000 3 0 -0.49 -0.36 1.5-2
AUD/USD AUD 10 000 3 0 -0.34 -0.29 1.5-2
NZD/USD NZD 10 000 3 0 -0.16 -0.40 1.5-2
EUR/JPY EUR 10 000 3 0 -0.58 -0.24 1.5-2
EUR/CHF EUR 10 000 3** 0 -0.30 -0.47 1.5-2
EUR/GBP EUR 10 000 3** 0 -0.48 -0.14 1.5-2
AUD/CAD AUD 10 000 8 0 -0.42 -0.31 3-4
AUD/CHF AUD 10 000 8 0 -0.15 -0.45 3-4
AUD/JPY AUD 10 000 8 0 -0.31 -0.41 3-4
CAD/CHF CAD 10 000 8 0 -0.06 -0.51 3-4
CAD/JPY CAD 10 000 8 0 -0.18 -0.38 3-4
CHF/JPY CHF 10 000 8 0 -0.70 -0.14 3-4
NZD/CAD NZD 10 000 8 0 -0.26 -0.52 3-4
NZD/CHF NZD 10 000 8 0 -0.06 -0.58 3-4
NZD/JPY NZD 10 000 8 0 -0.14 -0.52 3-4
EUR/AUD EUR 10 000 7 0 -0.91 -0.16 2-2.6
GBP/CHF GBP 10 000 7 0 -0.08 -0.77 2-2.6
GBP/JPY GBP 10 000 7 0 -0.34 -0.56 2-2.6
AUD/NZD AUD 10 000 12 0 -0.65 -0.23 4-5.3
EUR/CAD EUR 10 000 12 0 -0.86 -0.12 4-5.3
EUR/NZD EUR 10 000 12 0 -1.34 -0.07 4-5.3
GBP/AUD GBP 10 000 12 0 -0.64 -0.74 4-5.3
GBP/CAD GBP 10 000 12 0 -0.66 -0.49 4-5.3
GBP/NZD GBP 10 000 12 0 -1.13 -0.38 4-5.3
USD/DKK USD 10 000 60 0 -2.27 -4.93 1.5-2
USD/NOK USD 10 000 100 0 -3.97 -2.50 1.5-2
USD/SEK USD 10 000 100 0 -2.49 -3.86 1.5-2
USD/ZAR USD 10 000 120 0 -32.38 1.87 1.5-2
AUD/CZK AUD 10 000 20 0 -2.20 -2.20 1.5-2
AUD/DKK AUD 10 000 60 0 -8.40 -8.40 1.5-2
AUD/HKD AUD 10 000 80 0 -10.40 -10.40 1.5-2
AUD/HUF AUD 10 000 30 0 -3.30 -3.30 1.5-2
AUD/MXN AUD 10 000 120 0 -15.60 -15.60 1.5-2
AUD/NOK AUD 10 000 70 0 -10.50 -10.50 1.5-2
AUD/PLN AUD 10 000 40 0 -5.20 -5.20 1.5-2
AUD/SEK AUD 10 000 50 0 -5.50 -5.50 1.5-2
AUD/SGD AUD 10 000 10 0 -1.30 -1.30 1.5-2
AUD/ZAR AUD 10 000 180 0 -21.60 -21.60 1.5-2
CAD/CZK CAD 10 000 20 0 -2.60 -2.60 1.5-2
CAD/DKK CAD 10 000 5 0 -0.70 -0.70 1.5-2
CAD/HKD CAD 10 000 100 0 -15.00 -15.00 1.5-2
CAD/HUF CAD 10 000 20 0 -2.40 -2.40 1.5-2
CAD/MXN CAD 10 000 150 0 -15.00 -15.00 1.5-2
CAD/NOK CAD 10 000 60 0 -8.40 -8.40 1.5-2
CAD/PLN CAD 10 000 25 0 -3.50 -3.50 1.5-2
CAD/SEK CAD 10 000 65 0 -6.00 -6.00 1.5-2
CAD/SGD CAD 10 000 5 0 -0.75 -0.75 1.5-2
CAD/ZAR CAD 10 000 200 0 -22.00 -22.00 1.5-2
CHF/CZK CHF 10 000 20 0 -2.80 -2.80 1.5-2
CHF/DKK CHF 10 000 10 0 -1.30 -1.30 1.5-2
CHF/HKD CHF 10 000 100 0 -15.00 -15.00 1.5-2
CHF/HUF CHF 10 000 50 0 -5.00 -5.00 1.5-2
CHF/MXN CHF 10 000 200 0 -26.00 -26.00 1.5-2
CHF/NOK CHF 10 000 100 0 -12.00 -12.00 1.5-2
CHF/PLN CHF 10 000 40 0 -4.00 -4.00 1.5-2
CHF/SEK CHF 10 000 80 0 -6.60 -6.60 1.5-2
CHF/SGD CHF 10 000 15 0 -1.50 -1.50 1.5-2
CHF/ZAR CHF 10 000 180 0 -19.80 -19.80 1.5-2
EUR/CZK EUR 10 000 45 0 -4.95 -4.95 1.5-2
EUR/DKK EUR 10 000 55 0 -1.56 -1.56 1.5-2
EUR/HKD EUR 10 000 150 0 -16.50 -16.50 1.5-2
EUR/HUF EUR 10 000 100 0 -12.00 -12.00 1.5-2
EUR/MXN EUR 10 000 250 0 -35.00 -35.00 1.5-2
EUR/NOK EUR 10 000 150 0 -22.50 -22.50 1.5-2
EUR/PLN EUR 10 000 35 0 -5.25 -5.25 1.5-2
EUR/SEK EUR 10 000 120 0 -6.60 -6.60 1.5-2
EUR/SGD EUR 10 000 25 0 -2.50 -2.50 1.5-2
EUR/ZAR EUR 10 000 250 0 -30.00 -30.00 1.5-2
GBP/CZK GBP 10 000 50 0 -4.50 -4.50 1.5-2
GBP/DKK GBP 10 000 15 0 -1.95 -1.95 1.5-2
GBP/HKD GBP 10 000 150 0 -18.00 -18.00 1.5-2
GBP/HUF GBP 10 000 60 0 -6.60 -6.60 1.5-2
GBP/MXN GBP 10 000 200 0 -24.00 -24.00 1.5-2
GBP/NOK GBP 10 000 150 0 -18.00 -18.00 1.5-2
GBP/PLN GBP 10 000 25 0 -3.50 -3.50 1.5-2
GBP/SEK GBP 10 000 120 0 -18.00 -18.00 1.5-2
GBP/SGD GBP 10 000 25 0 -3.00 -3.00 1.5-2
GBP/ZAR GBP 10 000 350 0 -38.50 -38.50 1.5-2
NZD/CZK NZD 10 000 15 0 -1.95 -1.95 1.5-2
NZD/DKK NZD 10 000 5 0 -0.70 -0.70 1.5-2
NZD/HKD NZD 10 000 60 0 -9.00 -9.00 1.5-2
NZD/HUF NZD 10 000 35 0 -4.20 -4.20 1.5-2
NZD/MXN NZD 10 000 80 0 -8.00 -8.00 1.5-2
NZD/NOK NZD 10 000 50 0 -7.50 -7.50 1.5-2
NZD/PLN NZD 10 000 15 0 -2.10 -2.10 1.5-2
NZD/SEK NZD 10 000 80 0 -12.00 -12.00 1.5-2
NZD/SGD NZD 10 000 15 0 -2.25 -2.25 1.5-2
NZD/ZAR NZD 10 000 200 0 -6.50 -6.50 1.5-2
USD/CZK USD 10 000 25 0 -2.75 -2.75 1.5-2
USD/HKD USD 10 000 5 0 -0.65 -0.65 1.5-2
USD/HUF USD 10 000 50 0 -7.50 -7.50 1.5-2
USD/MXN USD 10 000 10 0 -1.30 -1.30 1.5-2
USD/SGD USD 10 000 10 0 -1.50 -1.50 1.5-2
USD/PLN USD 10 000 20 0 -2.00 -2.00 1.5-2
CZK/JPY CZK 10 000 5 0 -0.65 -0.65 1.5-2
DKK/JPY DKK 10 000 3 0 -0.33 -0.33 1.5-2
HKD/JPY HKD 10 000 3 0 -0.45 -0.45 1.5-2
HUF/JPY HUF 10 000 5 0 -0.60 -0.60 1.5-2
MXN/JPY MXN 10 000 3 0 -0.42 -0.42 1.5-2
NOK/JPY NOK 10 000 5 0 -0.50 -0.50 1.5-2
SGD/JPY SGD 10 000 5 0 -0.65 -0.65 1.5-2
SEK/JPY SEK 10 000 3 0 -0.39 -0.39 1.5-2
ZAR/JPY ZAR 10 000 5 0 -0.70 -0.70 1.5-2
USD/RUR USD 10 000 400 0 -30 10 1.5-2
EUR/RUR EUR 10 000 400 0 -25 8 1.5-2
USD/INR USD 10 000 400 0 -40 -40 1.5-2
Forex trading terms for Insta.Eurica accounts
Symbol Lot Spread Fee Buy-swap Sell-swap Partner's Commission
EUR/USD EUR 10 000 0 3 -0.81 -0.2 1.5-2
GBP/USD GBP 10 000 0 3 -0.69 -0.39 1.5-2
USD/JPY USD 10 000 0 3 -1.35 -2.25 1.5-2
USD/CHF USD 10 000 0 3 -0.07 -0.58 1.5-2
USD/CAD USD 10 000 0 3 -0.49 -0.36 1.5-2
AUD/USD AUD 10 000 0 3 -0.34 -0.29 1.5-2
NZD/USD NZD 10 000 0 3 -0.16 -0.40 1.5-2
EUR/JPY EUR 10 000 0 3 -0.58 -0.24 1.5-2
EUR/CHF EUR 10 000 0 3 -0.30 -0.47 1.5-2
EUR/GBP EUR 10 000 0 3 -0.48 -0.14 1.5-2
AUD/CAD AUD 10 000 0 8 -0.42 -0.31 3-4
AUD/CHF AUD 10 000 0 8 -0.15 -0.45 3-4
AUD/JPY AUD 10 000 0 8 -0.31 -0.41 3-4
CAD/CHF CAD 10 000 0 8 -0.06 -0.51 3-4
CAD/JPY CAD 10 000 0 8 -0.18 -0.38 3-4
CHF/JPY CHF 10 000 0 8 -0.70 -0.14 3-4
NZD/CAD NZD 10 000 0 8 -0.26 -0.52 3-4
NZD/CHF NZD 10 000 0 8 -0.06 -0.58 3-4
NZD/JPY NZD 10 000 0 8 -0.14 -0.52 3-4
EUR/AUD EUR 10 000 0 7 -0.91 -0.16 2-2.6
GBP/CHF GBP 10 000 0 7 -0.08 -0.77 2-2.6
GBP/JPY GBP 10 000 0 7 -0.34 -0.56 2-2.6
AUD/NZD AUD 10 000 0 12 -0.65 -0.23 4-5.3
EUR/CAD EUR 10 000 0 12 -0.86 -0.12 4-5.3
EUR/NZD EUR 10 000 0 12 -1.34 -0.07 4-5.3
GBP/AUD GBP 10 000 0 12 -0.64 -0.74 4-5.3
GBP/CAD GBP 10 000 0 12 -0.66 -0.49 4-5.3
GBP/NZD GBP 10 000 0 12 -1.13 -0.38 4-5.3
USD/DKK USD 10 000 60 0 -2.27 -4.93 1.5-2
USD/NOK USD 10 000 100 0 -3.97 -2.50 1.5-2
USD/SEK USD 10 000 35 0 -2.49 -3.86 1.5-2
USD/ZAR USD 10 000 120 0 -32.38 1.87 1.5-2
AUD/CZK AUD 10 000 20 0 -2.20 -2.20 1.5-2
AUD/DKK AUD 10 000 60 0 -8.40 -8.40 1.5-2
AUD/HKD AUD 10 000 80 0 -10.40 -10.40 1.5-2
AUD/HUF AUD 10 000 30 0 -3.30 -3.30 1.5-2
AUD/MXN AUD 10 000 120 0 -15.60 -15.60 1.5-2
AUD/NOK AUD 10 000 70 0 -10.50 -10.50 1.5-2
AUD/PLN AUD 10 000 40 0 -5.20 -5.20 1.5-2
AUD/SEK AUD 10 000 50 0 -5.50 -5.50 1.5-2
AUD/SGD AUD 10 000 10 0 -1.30 -1.30 1.5-2
AUD/ZAR AUD 10 000 180 0 -21.60 -21.60 1.5-2
CAD/CZK CAD 10 000 20 0 -2.60 -2.60 1.5-2
CAD/DKK CAD 10 000 5 0 -0.70 -0.70 1.5-2
CAD/HKD CAD 10 000 100 0 -15.00 -15.00 1.5-2
CAD/HUF CAD 10 000 20 0 -2.40 -2.40 1.5-2
CAD/MXN CAD 10 000 150 0 -15.00 -15.00 1.5-2
CAD/NOK CAD 10 000 60 0 -8.40 -8.40 1.5-2
CAD/PLN CAD 10 000 25 0 -3.50 -3.50 1.5-2
CAD/SEK CAD 10 000 50 0 -6.00 -6.00 1.5-2
CAD/SGD CAD 10 000 5 0 -0.75 -0.75 1.5-2
CAD/ZAR CAD 10 000 200 0 -22.00 -22.00 1.5-2
CHF/CZK CHF 10 000 20 0 -2.80 -2.80 1.5-2
CHF/DKK CHF 10 000 10 0 -1.30 -1.30 1.5-2
CHF/HKD CHF 10 000 100 0 -15.00 -15.00 1.5-2
CHF/HUF CHF 10 000 50 0 -5.00 -5.00 1.5-2
CHF/MXN CHF 10 000 200 0 -26.00 -26.00 1.5-2
CHF/NOK CHF 10 000 100 0 -12.00 -12.00 1.5-2
CHF/PLN CHF 10 000 40 0 -4.00 -4.00 1.5-2
CHF/SEK CHF 10 000 60 0 -6.60 -6.60 1.5-2
CHF/SGD CHF 10 000 15 0 -1.50 -1.50 1.5-2
CHF/ZAR CHF 10 000 180 0 -19.80 -19.80 1.5-2
EUR/CZK EUR 10 000 45 0 -4.95 -4.95 1.5-2
EUR/DKK EUR 10 000 55 0 -1.56 -1.56 1.5-2
EUR/HKD EUR 10 000 150 0 -16.50 -16.50 1.5-2
EUR/HUF EUR 10 000 100 0 -12.00 -12.00 1.5-2
EUR/MXN EUR 10 000 250 0 -35.00 -35.00 1.5-2
EUR/NOK EUR 10 000 150 0 -22.50 -22.50 1.5-2
EUR/PLN EUR 10 000 35 0 -5.25 -5.25 1.5-2
EUR/SEK EUR 10 000 60 0 -6.60 -6.60 1.5-2
EUR/SGD EUR 10 000 25 0 -2.50 -2.50 1.5-2
EUR/ZAR EUR 10 000 250 0 -30.00 -30.00 1.5-2
GBP/CZK GBP 10 000 50 0 -4.50 -4.50 1.5-2
GBP/DKK GBP 10 000 15 0 -1.95 -1.95 1.5-2
GBP/HKD GBP 10 000 150 0 -18.00 -18.00 1.5-2
GBP/HUF GBP 10 000 60 0 -6.60 -6.60 1.5-2
GBP/MXN GBP 10 000 200 0 -24.00 -24.00 1.5-2
GBP/NOK GBP 10 000 150 0 -18.00 -18.00 1.5-2
GBP/PLN GBP 10 000 25 0 -3.50 -3.50 1.5-2
GBP/SEK GBP 10 000 120 0 -18.00 -18.00 1.5-2
GBP/SGD GBP 10 000 25 0 -3.00 -3.00 1.5-2
GBP/ZAR GBP 10 000 350 0 -38.50 -38.50 1.5-2
NZD/CZK NZD 10 000 15 0 -1.95 -1.95 1.5-2
NZD/DKK NZD 10 000 5 0 -0.70 -0.70 1.5-2
NZD/HKD NZD 10 000 60 0 -9.00 -9.00 1.5-2
NZD/HUF NZD 10 000 35 0 -4.20 -4.20 1.5-2
NZD/MXN NZD 10 000 80 0 -8.00 -8.00 1.5-2
NZD/NOK NZD 10 000 50 0 -7.50 -7.50 1.5-2
NZD/PLN NZD 10 000 15 0 -2.10 -2.10 1.5-2
NZD/SEK NZD 10 000 80 0 -12.00 -12.00 1.5-2
NZD/SGD NZD 10 000 15 0 -2.25 -2.25 1.5-2
NZD/ZAR NZD 10 000 200 0 -6.50 -6.50 1.5-2
USD/CZK USD 10 000 25 0 -2.75 -2.75 1.5-2
USD/HKD USD 10 000 5 0 -0.65 -0.65 1.5-2
USD/HUF USD 10 000 50 0 -7.50 -7.50 1.5-2
USD/MXN USD 10 000 10 0 -1.30 -1.30 1.5-2
USD/SGD USD 10 000 10 0 -1.50 -1.50 1.5-2
USD/PLN USD 10 000 20 0 -2.00 -2.00 1.5-2
CZK/JPY CZK 10 000 5 0 -0.65 -0.65 1.5-2
DKK/JPY DKK 10 000 3 0 -0.33 -0.33 1.5-2
HKD/JPY HKD 10 000 3 0 -0.45 -0.45 1.5-2
HUF/JPY HUF 10 000 5 0 -0.60 -0.60 1.5-2
MXN/JPY MXN 10 000 3 0 -0.42 -0.42 1.5-2
NOK/JPY NOK 10 000 5 0 -0.50 -0.50 1.5-2
SGD/JPY SGD 10 000 5 0 -0.65 -0.65 1.5-2
SEK/JPY SEK 10 000 3 0 -0.39 -0.39 1.5-2
ZAR/JPY ZAR 10 000 5 0 -0.70 -0.70 1.5-2
USD/RUR USD 10 000 400 0 -30 10 1.5-2
EUR/RUR EUR 10 000 400 0 -25 8 1.5-2
USD/INR USD 10 000 150 0 -40 -40 1.5-2
Cryptocurrency CFD trading terms for all types of accounts
Title Symbol Lot Spread Commission Buy-swap Sell-swap Partner's Commission
Bitcoin Cash BCHUSD 1 Bitcoin Cash 600 0.1% -0.05% (0%*) -0.05% (0%*) 1.2 USD
Cardano Cardano 1000 Cardano 1635 0.1% -0.05% (0%*) -0.05% (0%*) 1.2 USD
Chainlink Chainlink 100 Chainlink 29761 0.1% -0.05% (0%*) -0.05% (0%*) 1.2 USD
Dogecoin Doge 100000 Dogecoin 500 0.1% -0.05% (0%*) -0.05% (0%*) 1.2 USD
Filecoin Filecoin 100 Filecoin 760 0.1% -0.05% (0%*) -0.05% (0%*) 1.2 USD
Polkadot Polkadot 100 Polkadot 2783 0.1% -0.05% (0%*) -0.05% (0%*) 1.2 USD
Solana Solana 100 Solana 180 0.1% -0.05% (0%*) -0.05% (0%*) 1.2 USD
Uniswap Uniswap 100 Uniswap 258 0.1% -0.05% (0%*) -0.05% (0%*) 1.2 USD
Bitcoin #Bitcoin 1 Bitcoin 25 0.1% -0.05% (0%*) -0.05% (0%*) 1.2 USD
Ethereum #Ethereum 1 Ethereum 50 0.1% -0.05% (0%*) -0.05% (0%*) 1.2 USD
Litecoin #Litecoin 100 Litecoin 170 0.1% -0.05% (0%*) -0.05% (0%*) 1.2 USD
Ripple #Ripple 10000 Ripple 80 0.1% -0.05% (0%*) -0.05% (0%*) 1.2 USD
CFD, Metal trading terms for all types of accounts
Symbol Lot Spread Fee Buy-swap Sell-swap Partner's Commission
GOLD 100 ounces 80 0 -21.82 -7.01 20-26 pips
#IBM 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#HON 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#F 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#CSCO 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#CAT 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#BA 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#AXP 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#MRK 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#MMM 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#QQQ 100 stocks 5 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#PG 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#MS 100 stocks 4 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#MRVL 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#MA 100 stocks 10 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#ILMN 100 stocks 50 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#GILD 100 stocks 10 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#FSLR 100 stocks 12 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#FCX 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#SBUX 100 stocks 10 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#VZ 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#TWTR 100 stocks 5 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#UBS 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#UPS 100 stocks 5 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#TSLA 100 stocks 100 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#TRV 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#HD 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#GE 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#DIS 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#EBAY 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#C 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#BAC 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#BK 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#AIG 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#KO 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#JNJ 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#JPM 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#HPQ 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#QCOM 100 stocks 5 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#ADBE 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#AAPL 100 stocks 8 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
SILVER 500 ounces 40 0 -2.71 -1.54 20-26 pips
#PBR 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#NKE 100 stocks 5 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#NFLX 100 stocks 20 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#AA 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#INTC 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#IP 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#MCD 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#MSFT 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#NOK 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#PFE 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#S 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#SPY 100 stocks 5 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#AMZN 100 stocks 12 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#MU 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#GOOG 100 stocks 22 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#TRI 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#PEP 100 stocks 5 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#ORCL 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
XPDUSD 100 ounces 1000 0 -28.11 -35.61 1.2-1.5 pips
#WDC 100 stocks 4 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
XAUUSD 500 ounces 80 0 -21.82 -7.01 20-26 pips
#ZNGA 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#WFC 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#V 100 stocks 10 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#AMD 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#TEVA 100 stocks 5 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#MON 100 stocks 10 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#MGM 100 stocks 5 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#HAL 100 stocks 6 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#GS 100 stocks 10 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#FDX 100 stocks 10 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#META 100 stocks 10 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#BIDU 100 stocks 40 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#BHP 100 stocks 4 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#CMCSA 100 stocks 8 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#CVX 100 stocks 6 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#MDLZ 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#ORAN 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#WMT 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#XOM 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#T 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#UL 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#SNE 100 stocks 2 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#MO 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
#KHC 100 stocks 3 0.1% -7% (0%*) -2% (0%*) 1.2-1.5 pips
Futures CFD
Title Group Symbol Tick Size Tick Cost Commission Margin Partner's Commission
Futures Live Cattle Agriculture #LEQ22, #LEV22, #LEZ22 0.02 10 $ 30 $ 1000 $ 10-13 USD
Cocoa Goods #CCN22, #CCU22, #CCZ22 2 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
Orange Juice Goods #JON22, #JOU22, #JOX22 0.25 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
Futures Wheat Agriculture #ZWN22, #ZWU22, #ZWZ22 0.3 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
Futures Lean Hog Agriculture #HEM22, #HEN22, #HEQ22 0.02 10 $ 30 $ 1000 $ 10-13 USD
Futures Feeder Cattle Agriculture #GFQ22, #GFU22, #GFV22 0.02 10 $ 30 $ 1000 $ 10-13 USD
Futures Soybeans Agriculture #ZSN22, #ZSQ22, #ZSU22 0.25 10 $ 30 $ 800 $ 10-13 USD
Futures Soybean Oil Agriculture #ZLN22, #ZLQ22, #ZLU22 0.01 10 $ 30 $ 1000 $ 10-13 USD
Futures Soybean Meal Agriculture #ZMN22, #ZMQ22, #ZMU22 0.1 10 $ 30 $ 1000 $ 10-13 USD
Futures Corn Agriculture #ZCN22, #ZCU22, #ZCZ22 0.2 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
Brent Crude Oil Energy #XBZQ22, #XBZU22, #XBZV22 0.01 10 $ 30 $ 1500 $ 10-13 USD
Futures Copper Metals #HGN22, #HGQ22, #HGU22 0.001 10 $ 30 $ 750 $ 10-13 USD
Crude Oil Light Sweet Energy #CL 0.01 10 $ 30 $ 2000 $ 10-13 USD
Natural Gas Energy #NG 0.001 10 $ 30 $ 2000 $ 10-13 USD
Futures Gold Metals #GCN22, #GCQ22, #GCU22 0.5 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
NY Harbor Gasoline Energy #XRBN22, #XRBQ22, #XRBU22 0.001 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
Heating Oil Energy #HON22, #HOQ22, #HOU22 0.001 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
miNY Natural Gas Energy #QGN22, #QGQ22, #QGU22 0.005 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
miNY Crude Oil Energy #QMN22, #QMQ22, #QMU22 0.03 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
Futures Silver Metals #SIN22, #SIQ22. #SIU22 0.01 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
Coffee Goods #KCN22, #KCU22, #KCZ22 0.25 10 $ 30 $ 1000 $ 10-13 USD
Lumber Goods #LBSN22, #LBSU22, #LBSX22 0.5 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
Sugar Goods #SBN22, #SBV22, #SBH23 0.01 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
Cotton Goods #CTN21, #CTV22, #CTZ22 0.07 10 $ 30 $ 500 $ 10-13 USD
Platinum Metals #PLF 0.5 10 $ 30 $ 2000 $ 10-13 USD
Palladium Metals #PAF 0.5 10 $ 30 $ 750 $ 10-13 USD
US Dollar Index Indices #USDX 0.01 1.00 $ 0 $ 1 % 3-4 USD
S&P 500 Index Indices #SPX 0.01 0.01 $ 0 $ 1 % 0.03-0.04 USD
Dow Jones Industrial Average Indices #INDU 0.1 0.1 $ 0 $ 1 % 0.30-0.40 USD
Swiss Market Index Indices #SMI 0.1 0.1 CHF 0 $ 1 % 0.33-0.44 USD
FTSE 100 Indices #FTSE 0.1 0.1 GBP 0 $ 1 % 0.40-0.53 USD
Nasdaq-100 Indices #NDX 0.1 0.1 $ 0 $ 1 % 0.40-0.53 USD
Nikkei 225 Indices #N225 1 1 JPY 0 $ 1 % 0.03-0.04 USD
Hang Seng Index Indices #HSI 1 1 HK$ 0 $ 1 % 0.39-0.51 USD
DAX 30 Indices #DAX 0.1 0.1 EUR 0 $ 1 % 0.36-0.48 USD
IBEX35 Indices #SPAIN35 0.1 0.1 EUR 0 $ 1 % 0.36-0.48 USD
Netherlands 25 Index Indices #AEX25 0.01 0.01 EUR 0 $ 1 % 0.04-0.05 USD
FTSE MIB Indices #ITALY40 0.1 0.1 EUR 0 $ 1 % 0.36-0.48 USD
STOXX Europe 50 Indices #STOXX50 0.1 0.1 EUR 0 $ 1 % 0.36-0.48 USD
Australia 200 Index Indices #ASX200 0.1 0.1 AUD 0 $ 1 % 0.22-0.29 USD
CAC40 Indices #FRANCE40 0.1 0.1 EUR 0 $ 1 % 0.36-0.48 USD
Quyền chọn ngoại hối
Biểu tượng Giá trị tối thiểu Giá trị tối đa Hoa hồng Hoa hồng liên kết
EURUSD 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% của giá trị quyền chọn
GBPUSD 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% của giá trị quyền chọn
USDJPY 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% của giá trị quyền chọn
USDCHF 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% của giá trị quyền chọn
USDCAD 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% của giá trị quyền chọn
GBPJPY 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% của giá trị quyền chọn
EURJPY 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% của giá trị quyền chọn
GBPCHF 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% của giá trị quyền chọn
EURGBP 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% của giá trị quyền chọn
GOLD 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% của giá trị quyền chọn
SILVER 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% của giá trị quyền chọn

Để tính toán số tiền hoa hồng liên kết thông qua máy tính Đối tác, hãy đi theo liên kết này.

Cổng thông tin InstaForex cho các đối tác © Copyright 2007-2022
Giao dịch trên Ngoại hối với Tập đoàn InstaFintech